Warunki licencji

§ 1
DEFINICJE

W treści niniejszej umowy następujące słowa i oznaczenia należy rozumieć­ jak podano poniżej:

 1. IntW – INTERAKTYWNY WYMIAR ADAM SZEWCZYKOWSKI z siedzibą w Psarach, ul. Wiejska 54, 42-512 Psary, NIP: 6252408399, REGON: 243570539.
 2. Użytkownik – osoba, która weszła w posiadanie modułu opracowanego przez IntW do którego dołączona została niniejsza Umowa.
 3. Umowa – niniejsza umowa licencyjna.
 4. Moduł – moduł do oprogramowania Magento opracowany przez IntW.
 5. Korzystanie z Modułu - oznacza jakiekolwiek używanie Modułu przez Użytkownika w tym jego pobranie, instalację, konfigurację, skopiowanie, zaktualizowanie czy logowanie do panelu administracyjnego.
 6. Serwis Internetowy - pojedyncza instalacja oprogramowania Magento.


§ 2
PRZEDMIOT UMOWY, ZAWARCIE UMOWY

 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Użytkownikowi przez IntW bezterminowej licencji na Moduł na zasadach opisanych w dalszej części Umowy.
 2. IntW oświadcza, że jest twórcą a także jedynym i wyłącznym podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji i dostawy Modułu.
 3. Umowa reguluje zasady korzystania z Modułu.
 4. IntW oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Modułu w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń­ na rzecz osób trzecich.
 5. Umowa zostaje zawarta pomiędzy IntW a Użytkownikiem w momencie udostępnienia Użytkownikowi Modułu przez IntW, po opłaceniu przez Użytkownika wynagrodzenia z tytułu licencji.
 6. Korzystanie z Modułu jest równoznaczne z akceptacją warunków Umowy.

§ 3
POLA EKSPLOATACJI, OGRANICZENIA

 1. IntW, z zastrzeżeniem poniższych warunków, udziela Użytkownikowi odpłatnej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na Moduł, na terytorium całego świata na polach eksploatacji takich jak:  
  1. instalacja Modułu w Serwisie,

  2. wykorzystanie Modułu do prowadzenia Serwisu Internetowego,

  3. przechowywanie dowolnej liczby kopii zapasowych Modułu przy czym kopie te muszą być zabezpieczone przed dostępem dla osób trzecich,

  4. zakup czasowej aktualizacji poprawiającej lub dodającej do Modułu nową funkcjonalność.

 2. Licencja zostaje udzielona wyłącznie w zakresie użytkowania w ramach Serwisu internetowego, którego adres lub adresy są podane w zamówieniu. W przypadku zmiany adresu Użytkownik jest zobowiązany przed tą zmianą poinformować o tym IntW za pośrednictwem adresu e-mail:
 3. Licencja obejmuje wyłącznie Moduł w zakupionej przez Użytkownika wersji. Aktualizacje, za wyjątkiem aktualizacji dostarczanych przez IntW przez okres 3 miesięcy od momentu zakupienia Modułu, są płatne.
 4. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania Modułu do celów niezgodnych z prawem oraz warunkami licencji, w szczególności do odsprzedaży, deasemblacji Modułu, jego publicznych prezentacji czy udzielania dalszych licencji, a także do ujawniania osobom trzecich informacji technicznych na temat Modułu.
 5. W razie naruszenia przez Użytkownika, któregokolwiek z postanowień­ niniejszej Umowy lub innego przypadku działania Użytkownika na szkodę IntW, IntW może pozbawić Użytkownika praw licencyjnych. IntW może także dochodzić­ naprawienia szkody na zasadach ogólnych, wynikłej z działania Użytkownika niezgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy.
 6. Każdy Użytkownik korzystający z Modułu jest obowiązany do zapoznania się treścią niniejszej Umowy dostępną zawsze w wersji elektronicznej na stronie intw.pl, przestrzegania jej postanowień­, a w przypadku braku zgody na którekolwiek z jej postanowień niezwłocznego zaprzestania z jego korzystania z zastrzeżeniem treści par. 5.
 7. Każdy Użytkownik korzystający z Modułu akceptuje, iż liczba licencji zakupionych od IntW musi być zgodna z liczbą instalcji Magento Użytkownika.
 8. Użytkownik nie ma prawa do ukrywania zamieszczonych w Module:

  1. informacji o IntW,
  2. logo IntW oraz
  3. nazw plików, klas, zmiennych zawierających 4mage, ForMage oraz IntW,
  4. linków do strony IntW.

§ 4
INFORMACJE DOTYCZĄCE MODUŁU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Moduł jest oprogramowaniem odrębnym od Magento, a do jego poprawnego działania konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Magento w wersji, do której Moduł jest przeznaczony.
 2. Użytkownik może samodzielnie zainstalować oraz skonfigurować Moduł.
 3. Wybrane moduły wymagają IonCube Loader.
 4. IntW udostępnia Użytkownikowi opisy wykrytych błędów, które zaleca się poprawić­ w Module.
 5. IntW odpowiada wyłącznie za szkody wynikające z błędów Modułu powstałych z winy IntW, w tym szkody bezpośrednio wynikające z użycia bądż­ niemożliwości użycia Modułu, za utratę danych lub powstanie danych niedokładnych, albo za straty poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie, z ograniczeniem do wartości za jaką zakupiono Moduł. Zgłoszenie błędu w działaniu Modułu do IntW możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: . IntW dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki usunąć powstałe wady.
 6. IntW nie odpowiada za szkody wynikające z działalności czynników wyższych, niezależnych od IntW, szkody wynikające z działalności lub braku działalności podmiotów trzecich, jak też niemożność współpracy Modułu z innymi programami lub serwerami.


§ 5
ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Rozwiązanie Umowy to zaprzestanie przez Użytkownika korzystania z Modułu. Każdy Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika zobowiązuje go do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Modułu i jego odinstalowanie, a w przypadku naruszenia Umowy zadośćuczynienia wszelkim jej postanowieniom w tym w szczególności naprawienia powstałej szkody.
 2. W przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, IntW wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń­ i naprawienia powstałej szkody wyznaczając mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego Użytkownikowi terminu, IntW będzie uprawnione do natychmiastowego rozwiązania Umowy. Wówczas dotychczasowy Użytkownik jest obowiązany do natychmiastowego zaprzestania z dalszego korzystania z Modułu i jego natychmiastowego usunięcia oraz naprawienia powstałej szkody. Dalsze Korzystanie z Modułu przez Użytkownika jest równoznaczne z naruszeniem niniejszej Umowy i zobowiązuje Użytkownika do niezwłocznego naprawienia powstałej szkody.
 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika nie rodzi po stronie IntW jakichkolwiek obowiązków w szczególności zwrotu jakichkolwiek kosztów zakupu czy użytkowania Modułu poniesionych przez Użytkownika.

§ 6
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃ­COWE

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dodatkowe ustalenia z Użytkownikiem, wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności i muszą być­ wyraź­nie potwierdzone przez obie strony. Oświadczenia woli składane drogą elektroniczną na potrzeby niniejszej licencji są tożsame ze składanymi w formie pisemnej.
 2. Użytkownik może korzystać modyfikacji lub aktualizacji Modułu na warunkach ustalonych w Umowie.
 3. Nazwa oraz oznaczenie Modułu podlegają ochronie prawnej.
 4. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.
 5. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.