Warunki licencji


 1. Definicje
  1. Kanał komunikacji – poczta elektroniczna – .
  2. Moduł/Produkt – moduł do oprogramowania Magento.
  3. Zgłoszenie wady - poinformowanie Producenta o wykrytych problemach w działaniu Modułu poprzez wybrany kanał komunikacji.
  4. Producent – NIP:
  5. Aktualizacje – dostęp do aktualizacji (poprawienie lub dodanie nowej funkcjonalności) zakupionego Modułu dla Użytkownika prze wykupiony czas.
  6. Użytkownik - oznacza podmiot, któremu na podstawie i na zasadach określonych w niniejszej licencji Niewyłącznej Producent udostępnia Moduł.
  7. Dokumentacja – dołączana do Modułu „Dokumentacja” określająca zakres jego funkcjonalności .
 2. Przedmiot licencji
  1. Przedmiotem niniejszej Licencji Niewyłącznej jest określenie zasad: 
   1. udzielenie bezterminowej licencji na Moduł przez Producenta na rzecz Użytkownika,
   2. świadczenia przez Producenta na rzecz Użytkownika aktualizacji przez okres co najmniej 3 miesięcy od momentu zakupu Modułu z możliwością jej odpłatnego przedłużenia.
 3. Zasady realizacji umowy
  1. Moduł jest odrębnym oprogramowaniem od Magento
  2. Do poprawnego działania Modułu wymagane jest poprawnie zainstalowane oprogramowanie Magento w wersji do której jest on przeznaczony.
  3. Producent umożliwi pobranie Modułu po otrzymaniu wynagrodzenia.
  4. Moduł pozwala na samodzielną instalację oraz konfigurację przez Użytkownika.
  5. Wybrane moduły wymagają IonCube Loader.
 4. Zakres licencji niewyłącznej.
  1. Producentowi przysługują w pełnym zakresie autorskie prawa majątkowe do Modułu.
  2. Użytkownik jest uprawniony do:
   1. do instalacji Modułu dla jednego sklepu/instalacji oprogramowania Magento,
   2. wykonania na własny użytek dowolnej liczby kopii zapasowych Modułu,
   3. zakupu aktualizacji
  3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
   1. ujawniania osobom trzecim informacji technicznych, 
   2. dokonywania publicznych prezentacji, wypożyczania, użyczania oraz udzielania dalszych licencji Modułu, ani innego rodzaju udostępniania osobie trzeciej lub upoważniania osoby trzeciej do dostępu oraz możliwości korzystania z Modułu bez zgody Producenta,
   3. dekompilacji i deasemblacji Modułu oraz do wykorzystania jakiejkolwiek jego części do celów innych, niż zostało to przewidziane,
  4. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek ochrony Modułu przed użyciem go przez osoby trzecie. 
  5. Producent dokłada wszelkich starań w celu uzyskania maksymalnie poprawnego działania Modułu, jednak nie gwarantuje całkowitej jego bezbłędności.
  6. Producent nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań Użytkownika w konkretnym zastosowaniu Modułu. W interesie Użytkownika leży zapoznanie się z wszystkimi możliwościami Modułu.
  7. Producent zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby Zgłoszone wady jak najszybciej usunąć. Zgłoszenie i przyjęcie przez Producenta usterki lub błędu nie może być jednak w żadnym przypadku traktowane jako zobowiązanie Producenta do ich usunięcia.
  8. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  9. Naruszenie warunków licencji powoduje utratę praw licencyjnych i gwarancyjnych.
  10. Niniejsze warunki licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem, a Producentem.