Regulamin

Obowiązuje od 01.02.2023

Poprzednia wersja regulaminu

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.intw.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów o dostarczanie Usług Cyfrowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.intw.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.intw.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SKLEP – sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.intw.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.intw.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 5. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w Panelu, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o jego sklepach i złożonych Zamówieniach.
 6. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.intw.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy i otrzymanie oferty. 
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia na Usługę Cyfrową.
 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy.
 9. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – Adam Szewczykowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą INTERAKTYWNY WYMIAR ADAM SZEWCZYKOWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wiejska 54, 42-512 Psary, NIP: 6252408399, REGON: 243570539, adres poczty elektronicznej (e-mail): , numer telefonu: +48 530 795 133.
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o dostarczenie Usługi Cyfrowej z Usługodawcą.
 12. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. USŁUGA CYFROWA - usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 15. OKRES ROZLICZENIOWY – czas, na jaki została wykupiona Usługa Cyfrowa przez Klienta liczony wg miesięcy. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. 
 16. UMOWA O DOSTARCZENIE USŁUGI CYFROWEJ – umowa o świadczenie Usługi lub Usług Cyfrowych zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu. 
 17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej z Usługodawcą składane poprzez Sklep.
 18. PANEL – narzędzie umożliwiające pogląd danych dotyczących sklepu Klienta utworzonego w oprogramowaniu Magento oraz wykupionych Modułów, do którego logowanie odbywa się poprzez Konto Klienta.
 19. MODUŁY - rozszerzenia Sklepu oferowane przez Usługodawcę i stanowiące Usługi Cyfrowe, które można zamawiać poprzez stronę Sklepu.
 20. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Usługę Cyfrową.
 21. ŚRODOWISKO CYFROWE - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Usługi Cyfrowej albo w celu korzystania z niej.
 22. KOMPATYBILNOŚĆ - współdziałanie Usługi Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności jej przekształcania.
 23. FUNKCJONALNOŚĆ - zdolność Usługi Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jej przeznaczenia.
 24. INTEGRACJA - połączenie Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Cyfrowej.

 

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG CYFROWYCH ORAZ ICH ZAMAWIANIA 

 

 1. Informacje Ogólne.
  1. Usługodawca prowadzi sprzedaż Modułów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców oraz podmiotów, o których mowa w § 9 Regulaminu,
  2. Usługi Cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę są Funkcjonalne oraz Kompatybilne z Magento 2 oraz ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane w opisie danego Modułu, 
  3. w przypadku, w którym Klient korzystał z wersji testowej - Usługa Cyfrowa jest także zgodna z wersją testową udostępnioną Klientowi przed zawarciem Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej,
  4. informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna Modułu na warunkach wskazanych w jego opisie, 
  5. Cena Usługi Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest Ceną netto,
  6. Klienci mogą składać Zamówienia na Modułu za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  7. celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do uprzedniej rejestracji Konta,
  8. warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest także zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia,
  9. Usługodawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Usług Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa Cyfrowa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki,
  10. jeśli dana Usługa Cyfrowa podlega aktualizacjom, Usługodawca informuje Klienta o aktualizacjach oraz konsekwencjach jej niezainstalowania:
   1. w przypadku dostarczania Usługi Cyfrowej w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowej,
   2. w przypadku dostarczania Usługi Cyfrowej w sposób jednorazowy lub częściami – przez czas zasadnie oczekiwany przez Klienta, z uwzględnieniem celu wykorzystywania Usługi Cyfrowej a także okoliczności i charakteru Umowy o dostarczanie Usług Cyfrowych,
  11. Klient zobowiązany jest do instalowania aktualizacji dostarczanych przez Usługodawcę w rozsądnym czasie. Niezainstalowanie przez Klienta aktualizacji zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Usługodawcę i po poinformowaniu Klienta o skutkach braku instalacji aktualizacji, powoduje wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową.

 

§ 4
ZAWARCIE UMOWY O DOSTARCZENIE USŁUGI CYFROWEJ 

 1. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Usługodawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 1.6, 1.7 oraz 1.8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej między Klientem a Usługodawcą.
 5. Każda Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 6. Z chwilą opłacenia Usługi Cyfrowej przez Klienta, Usługodawca udziela Klientowi odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Usługi Cyfrowej wyłącznie w celach związanych z działalnością Klienta i zgodnie z przeznaczeniem Usługi Cyfrowej. Szczegółowe warunki dotyczące licencji znajdują się pod adresem: https://intw.pl/licencja.

 

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.
 2. W przypadku płatności sposobem, o którym mowa w pkt 1.1, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 69 1050 1227 1000 0097 2301 4123, INTERAKTYWNY WYMIAR ADAM SZEWCZYKOWSKI, ul. Wiejska 54, 42-512 Psary, NIP: 6252408399. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz zagranicznych banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa stanowi inaczej.

 

§ 6
DOSTARCZENIE USŁUGI CYFROWEJ 

 1. Dostarczenie tj. udzielenie dostępu do Usługi Cyfrowej, następuje automatycznie po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
 2. Klient korzysta z Usługi Cyfrowej za pośrednictwem Konta.
 3. Klient ma możliwość dostępu do Usługi Cyfrowej przez czas trwania wybranego i opłaconego przez niego Okresu Rozliczeniowego.
 4. Usługodawca dostarcza Klientowi Usługę Cyfrową w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej.

 

§ 7
REKLAMACJA 

 

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z Umową.    
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z Umową wobec Klienta będącego podmiotem, o którym w § 9 Regulaminu są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r,
  2. w przypadku Umów zawieranych przez Sprzedawcę z Przedsiębiorcami, na podstawie 558 § 1 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady,
  3. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu za brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową:
   1. w przypadku gdy Usługa Cyfrowa jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy, 
   2. w przypadku, gdy Usługa Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Usługi Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
  4. Klient jest zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą w celu ustalenia czy brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta,
  5. zawiadomienia o braku zgodności Usługi Cyfrowej z Umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  6. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
  7. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji,
  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  9. Klient będący podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność Usługi Cyfrowej z umową jest istotna, gdy Usługodawca odmówił doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności Usługi Cyfrowej występuje nadal, pomimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę Cyfrową do zgodności z umową),
  10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, Usługodawca odpowiednio:
   1. doprowadza Usługę Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
   2. obniża Cenę Usługi Cyfrowej (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny Usługi Cyfrowej zgodnej z umową do Usługi Cyfrowej niezgodnej z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Usługa Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły - uwzględniać czas, w którym Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca podmiotowi, o którym mowa w § 9 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia o obniżeniu ceny od podmiotu, o którym mowa w § 9, 
   3. w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez podmiot, o którym mowa w § 9 – Usługodawca zwraca mu Cenę Usługi Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy, podmiot, o którym mowa w § 9 zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usługi Cyfrowej,
  11. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,
  12. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał,
  13. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Usłudze Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Usłudze Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. 
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowej.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi, o którym mowa w § 9 Regulaminu w przypadku:
  1. umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że przed spełnieniem świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  2. umów o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 5. Jeżeli podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 6. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 8. Po odstąpieniu od umowy przez Klienta zgodnie z § 7 pkt 1.10.3 lub zgodnie z paragrafem niniejszym, Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej, za wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą Cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy,
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej, która stanowiły przedmiot umowy,
  3. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
  4. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 9. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu, Usługodawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Klientowi, o dalsze korzystanie z Usług Cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do Usług Cyfrowych lub zablokowanie Konta.

 

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA 

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera z Usługodawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych,
  2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową,
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  4. zasad dotyczących Umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 10
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
  1. zawieranie Umów o dostarczanie Cyfrowych poprzez Formularz Zamówienia,
  2. Konto, 
  3. Newsletter,
  4. Formularz Kontaktowy.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 11
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia (umożliwieniu złożenia Zamówienia) w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 12
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 13
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni,
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy będącemu Przedsiębiorcą oświadczenia o wypowiedzeniu,
  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 14
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.intw.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Adama Szewczykowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą INTERAKTYWNY WYMIAR ADAM SZEWCZYKOWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wiejska 54, 42-512 Psary, NIP: 6252408399, REGON: 243570539. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.intw.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.intw.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.intw.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.intw.pl użyte są w celach informacyjnych. 

 

§ 15
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim bez istnienia ku temu odpowiedniej podstawy prawnej.
 3. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Sklepie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Sklepu lub z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Sklepu szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Sklepu przez Usługobiorcę będącego Przedsiębiorcą oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Sklepu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w Sklepie lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Sklepie.

 

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep są zawierane zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. W przypadku, gdy Usługi Cyfrowe są dostarczane Klientowi w sposób ciągły lub w częściach, Usługodawca jest uprawniony do dokonywania w nich zmian w celu ich poprawienia i udoskonalenia ich funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Klienta.
 4. Usługodawca informuje Klienta, o zmianach, o których mowa w pkt 4 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Klienta do Usługi Cyfrowej i na korzystanie z niej, Usługodawca informuje o niej Klienta z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
  1. terminie dokonania zmiany, 
  2. właściwościach zmiany, 
  3. prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 5. Usługodawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Klientowi uprawienie do zachowania bez dodatkowych kosztów Usługi Cyfrowej zgodnych z umową w stanie niezmienionym.
 6. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepie przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach.
 7. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Usługodawcą, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu.
 8. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie podmiotem, o którym mowa w § 9 zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r.,
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.